top of page

TEPEBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

 

Çağdaş kent mekanları kentsel süreklilikleri, boşluk ve dolulukları tasarlamak ve/veya yeniden tasarlamakla olduğu kadar varolan mekanlara yeni anlamlar, işlevler yüklemek, yeniden biçimlendirmek üzere  yorumlamakla gerçekleşmekte. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası için önerilen tasarım Eskişehir Fabrikalar Bölgesinde verilen yeri, kentin kentsel peyzaj bütünlüğünü gözeterek strüktüre etmeyi ve programı Tepebaşı Belediyesi’nin kurumsal imgesini ve prestijini güçlendirmek üzere yorumlamayı hedeflemekte. Hedefler yapının içinde ve dışında somut mekanlara dönüşmekte.

 

Önerilen tasarım, Fabrikalar Bölgesi Uygulama İmar Planında belirlenen ve tasarım alanının batısından geçen 20 m lik yol ile dar açı yaparak kuzey güney yönünde uzanmakta.  Belediye hizmet binasının güney doğusunda kentliyle yerel yönetimi buluşturan ‘Belediye Meydanı’ konumlanmakta. Fabrikalar Bölgesi Uygulama İmar Planında Tepebaşı Belediyesi için belirlenen yerin kuzeyinde ve güneyinde bulunan parçalı kentsel yeşil alanlar bütünleştirilerek ve yeniden yorumlanarak ‘festival meydanı’, ‘festival alanı’, ‘vişnelik’, ‘ışık sazlığı’ diye tanımlanan tasarım alanlarının birlikteliğinden oluşan büyük kentsel kamusal park kullanımı önerilmekte. Böylece Belediye hizmet binasını odağına alan geniş kentsel kullanımların kentlilerin gündelik yaşantısına katılması, kentsel etkinliklerin zamansal ve mekansal sürekliliğinin güçlendirilmesi amaçlanmakta.  

 

Günümüzde yerel yönetimlerin çalışma ve hizmet birimlerini barındıran yapılar mimari nitelikleri, işlevsel özellikleri ile önem kazanmakta. Yapı aynı zamanda yerel yönetimin  çalışma ilkelerinin (şeffaf, demokratik, paylaşımcı, halkın katılımına açık  v.b.) kente ve kentliye bakışının göstergesi olmakta. Önerilen tasarım rasyonel geometrik tek kitleden oluşmakta. Bu kitle biçimsel olarak bir kutuyu çağrıştırmakta. ‘Kutu’ aynı zamanda taşıyıcı sistemi kurgulayan çelik profillerin yatay ve düşey kompozisyonları ile homojenleştirilmiş, geçirgen, katmanlı yüzeylerden oluşmakta. Kuzeydoğu, güneybatı ve kuzeybatı yönündeki yüzeylere ışık ve ısı kontrolü sağlamak üzere alüminyum kompozit paneller kaplanmakta. Güneydoğu yüzeyi bütünüyle geçirgen bırakılarak ‘kutu’nun ‘belediye meydanı’ ve ‘belediye parkı’ ile görsel bağı kurulmakta.

 

Modern çağdaş kentlerde yerel yönetim yapıları sadece hizmet ve çalışma birimlerini değil toplumun gündelik yaşantısının gereksinmelerine yanıt verecek sosyal birimleri de kapsayan yapılar olmakta. Bu bağlamda ‘kutu’ içinde üç boyutlu bir boşluğu barındırmakta. Boşluk zeminde diğer kentsel mekanlar ile ‘belediye meydanı’ ve ‘belediye parkı’ arasında geçişlere olanak tanımakta. Zemin, kentsel kamusal kullanımların yoğunlaştığı, iç içe geçtiği, yerel yönetim ile kentlinin yüz yüze karşılaşmalarına olanak tanıyan karmaşıklıkta iken, zeminin üzerindeki katlar diğer yapı programlarını ve mekansal örgütlemeyi kurgulayan üç parçalı ‘omurga’ ile tasarlanmakta. ‘Omurga’nın birbirinden bağımsız biçimlenen üç parçasında ağırlıklı olarak, sırasıyla başkanlık, çalışma birimleri ve sosyal hizmet birimleri yer almakta. Çalışma mekanları tasarımına alışageldik katlar, odalar, ofisler dizisi olmaktan çok mekansal ve eylemsel bütünlük çağdaş anlayışıyla yaklaşılmakta ve  tüm birimlerin birbirleriyle sosyal, fiziksel ve işlevsel birlikteliği kurulmakta. ‘Omurga’nın katlanarak biçimlendirdiği katlar arasında gerekli görülen yerlerde dış mekan kullanımlarına yer verilmekte. Böylece iç-dış mekansal ayırımının sınırları belirsizleştirilmekte, ‘kutu’nun barındırdığı iklimlendirilmiş dış kentsel etkinliklerin çeşitli kotlardaki zeminlere dağılmasına olanak tanımakta.

 

Böylece kentlinin yerel yönetim hizmet binasının gereğinde ziyaretçisi değil, gündelik çalışmalarının tanığı olarak deneyimlemesi sağlanmakta.

 

Omurganın katlanarak oluşturduğu zemin ve yüzeyler aynı zamanda havalandırma, iklimlendirme, aydınlatma, bilgi-işlem ağı v.b. donatıları mekanlara ulaştırmakta.

 

Tepebaşı Belediye Binası’nın varlığıyla ve tasarımıyla, endüstriyel üretim etkinliklerini büyük ölçüde yitiren Eskişehir Fabrikalar bölgesinde plansız ve kontrolsüz başlayan dönüşüm sürecini yönlendirerek, kentsel mekansal  niteliği yüksek bir bölge olarak kente ve kentliye yeniden kazandırmakta öncülük edeceğine inanılmakta.

05 gorunus
00 vaziyet
61 tepebaşı
06
bottom of page